Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť Ralpu, s. r. o. so sídlom Ester Šimerovej Martinčekovej 4506/4, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 52729028, DIČ: 2121115535, IČ DPH: SK2121115535, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina , oddiel: Sro, vložka č.: 73382/L (ďalej len „Ralpu“) ako prevádzkovateľ eshopu ralpu.com (ďalej len „Predávajúci“) týmto zverejňuje svoje obchodné podmienky (ďalej len „OP“), ktoré platia pre nákup Predávajúcim ponúkaného tovaru v jeho internetovom obchode na internetových stránkach ralpu.com (ďalej len „Stránky“).

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje tieto OP Predávajúceho pre úpravu vzájomných práv a povinností strán vo vzťahu vyplývajúcom z predaja Tovaru Predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito OP, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v uzatvorenej zmluve stanovené výslovne niečo iné. OP vymedzujú práva a povinnosti Predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Práva a povinnosti týmito OP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnických predpisov, najmä občianskym zákonníkom v platnom znení.

2. Objednávka tovaru, predmet zmluvy a jej uzatvorenie

2.1 Všetky objednávky podané prostredníctvom Stránok ralpu.com sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy o kúpe tovaru (ďalej tiež „Zmluva“) sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Po vložení požadovaného tovaru do tzv. košíku a zadaním všetkých kontaktných údajov kupujúci objednávku odošle/potvrdí. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky na zaslanie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho dochádza k uzavretiu Zmluvy. Od tohto okamihu medzi kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predmetom kúpy/predaja podľa Zmluvy sú iba položky Tovaru vyslovene uvedené v objednávke/Zmluve, pokiaľ nebolo dohodnuté medzi kupujúcim a Predávajúcim inak.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov, predpísaných údajov a náležitostí.

2.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia nákupnej ceny, jeho prevzatím.

2.4 Nákup Tovaru prostredníctvom Stránok je Predávajúcim ponúkaný v rámci svojej maloobchodnej činnosti a nie je zamýšľaný pre predaj Tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti kupujúceho. V prípade, že kupujúci chce nakúpiť tovar za účelom vykonania svojej podnikateľsko - ekonomickej činnosti, je povinný v rámci realizácie objednávky toto Predávajúcemu oznámiť a splniť určené povinnosti vedúce k uzatvoreniu Zmluvy, ku ktorej nemusí dôjsť prostredníctvom Stránok, a to podľa voľby Predávajúceho.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúci neprijal príslušnú elektronickú komunikáciu, poprípade aj objednaný Tovar, ak bolo doručenie na adresy zdieľané kupujúcim, avšak k príslušným adresám má právo (iba/tiež) tretia osoba, ktorá doručované prevzala, popr. odmietla a pod. Predávajúcu nie je schopný ani oprávnený zisťovať a kontrolovať správnosť kupujúcim zadaných údajov pri objednávke Tovaru. Kupujúci zodpovedá za správnosť a náležitosť vyplnených údajov a nesie všetky riziká spojené s tým, aké údaje pri objednaní Tovaru zadal.

2.6 Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupu prostredníctvom Stránok a aktualizáciu príslušných údajov na Stránkach sa môže stať, že kupujúcim objednaný Tovar je už vypredaný (aj napriek tomu, že na Stránkach je doposiaľ uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, ako to zistí. Ak sa strany nedohodnú ani do dvoch pracovných dní inak (na predĺžení termínu objednávky či inej zmene objednávky), Zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená požadovať od druhej strany akékoľvek náhrady a pod.

2.7 Predávajúci sa uzatvorenou Zmluvou zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať nepoškodený tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh Tovaru:

  • podľa špecifikácie v uskutočnenej objednávke/Zmluve,
  • vyhovujúci všetkým normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR.

3. Miesto dodania tovaru

3.1 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári / zmluve. Predávajúci dodáva na všetky doručovacie adresy v SR. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na kupujúceho doručením Tovaru na adresu uvedenú kupujúcim (bez ohľadu na to, kde Tovar prevzal).

3.2 Kontaktným miestom pre e-shop je zákaznícke centrum Predávajúceho na adrese:

Ralpu, s.r.o.
Ester Šimerovej Martinčekovej 4506/4
Liptovský Mikuláš 031 01
Slovensko

Tel.: +421 948 500 458, +421 949 042 755

3.3 V prípade, že kupujúci objednáva Tovar pre tretiu osobu (zmluva v prospech tretieho), získava tretia osoba právo na Tovar jeho prevzatím (a stáva sa jeho kupujúcim so všetkými právami a povinnosťami). V prípade, že tretia osoba Tovar odmietne, získava práva na Tovar kupujúci a Zmluva platí naďalej medzi kupujúcim a Predávajúcim. Ak predá kupujúci tovar tretej osobe, nezískava tretia osoba voči Predávajúcemu žiadne práva.

3.4 Kupujúci je povinný si Tovar pri prevzatí poriadne a dôkladne skontrolovať a prezrieť. V prípade, že si všimne na Tovare poškodenia alebo si všimne iný rozpor s objednávkou, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu ďalej uvedeným spôsobom pre uplatnenie poškodenia Tovaru (reklamácia).

4. Cena tovaru

4.1 Kúpne ceny Tovaru uvedené na Stránkach sú platné v okamihu objednávania Tovaru/uzavretia Zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pred uzavretím Zmluvy (v prípade tlačovej chyby je Tovar predávaný za cenu bezchybnú, ak bola zjavná a v prípade nie zjavnej, avšak preukázateľnej tlačovej chyby k uzatvoreniu Zmluvy nedochádza), v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov Tovaru, a to kedykoľvek pred uzatvorením Zmluvy – konečným potvrdením objednávky.

4.2 Kúpna cena je považovaná za zaplatenú s ohľadom na výber spôsobu platenia až pripísaním celej kúpnej ceny za Tovar na účet Predávajúceho alebo uhradením v hotovosti prepravnej spoločnosti v prípade platby na dobierku.

4.3 Kúpna cena uvedená na Stránkach v rámci objednávky a uzatvorenej Zmluvy je konečnou cenou za kúpu Tovaru a to vrátane všetkých daní, poplatkov a pod., pokiaľ nie je vyslovene na Stránkach v rámci objednávky/Zmluvy uvedené inak.

4.4 Predávajúci nie je povinný, avšak je oprávnený, doručovať kupujúcim faktúru či iný doklad vzťahujúci sa k cene (a jej plateniu). Dokladom o výške ceny a povinností k jej úhrade dohodnutým medzi Predávajúcim a kupujúcim je Objednávka/Zmluva.

4.5 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu ním zvoleným spôsobom, a to vrátane ceny za ním zvolený spôsob doručenia Tovaru.

5. Dodacie podmienky a cena za dodanie

5.1 Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

5.2 Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 5.2), je kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

5.3 Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5.4 Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

5.6 Ceny za dopravu zásielky, spôsob a rýchlosť doručenia sú popísané na stránke https://ralpu.com/sk/policies/shipping-policy

6. Spôsob platby

6.1 Kupujúci je povinný uhradiť cenu za Tovar, t.j. Kúpnu cenu, cenu za dodanie Tovaru, poprípade cenu za ním zvolený spôsob zrealizovania platby alebo ďalšie dohodnuté ceny jedným zo spôsobov umožnených Predávajúcim, t.j.

  • tzv. dobierkou – t.j. v hotovosti pri prevzatí zásielky,
  • online platbou prostredníctvom Predávajúcim používaného platobného systému,
  • prevodom na bankový účet,
  • v hotovosti pri osobnom odbere.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov.

7.2 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť zaslaním e-mailovej žiadosti na odstúpenie na info@ralpu.com alebo písomnou formou na adresu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na e-shope v sekcii 'Kontakt'. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky a faktúry, presnú špecifikáciu tovaru, a pre zrýchlenie spracovania žiadosti odporúčame uviesť aj číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu a záručného listu, a to zaslaním alebo prinesením na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

7.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.4 Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť platbu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na účet kupujúceho , ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.6 Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom služby Zásielkovne.

7.7 Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

7.8 Pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu zaslania elektronického obsahu na e-mail alebo formou SMS správy na telefonický kontakt uvedený v objednávke stráca nárok na odstúpenie od zmluvy, a súhlasí s poskytnutím tohto obsahu pred uplynutím tejto lehoty.

7.9 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

7.10 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Za darček je považovaný aj tovar dodaný v symbolickej hodnote, ak je jeho dodanie kupujúcemu prezentované ako darček k tovaru, ktorý kupujúci vracia do 14 dní bez udania dôvodu. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť spolu s vraceným tovarom, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

8. Záručná doba a reklamácie

8.1 Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov sa vťahuje aj na rozbalený tovar.

8.2 Záručná doba na použitý tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 12 mesiacov.

8.3 Pri použitom tovare okrem zákonnej záruky garantujeme aj zmluvnú záruku v rozsahu od 1 do 24 mesiacov, ktorá je uvádzaná zvlášť pri každom predávanom tovare. Počas trvania zmluvnej záruky má kupujúci pri uplatňovaní reklamácie rovnaké práva ako pri uplatňovaní záruky na nový tovar. Ak je použitý tovar reklamovaný počas trvania zmluvnej záruky, je daná reklamácia vybavovaná prednostne a v prípade uznania reklamácie servisným strediskom ponúkame v rámci našich možností kupujúcemu výmenu zariadenia za funkčný kus rovnakej kvality, čím sa skracuje doba vybavenia reklamácie.

8.4 Postup zadávania reklamácie je možné vyžiadať a komunikovať e-mailom na info@ralpu.com.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Spoločnosť Ralpu, s.r.o. ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje kupujúcich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v časti Spracúvanie osobných údajov dostupných na webovej stránke: https://ralpu.com/sk/pages/personal-data-processing.

9.2 SV prípade poskytovania služieb Predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci poskytne údaje Kupujúceho uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosť, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, Slovenskej obchodnej inšpekcii, živnostenskému úradu, Znaleckým ústavom a znalcom a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, hostingovej spoločnosti zabezpečujúcej dátové externé úložisko. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak Kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú). Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má právo od predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci má právo na prenosnosť týchto údajov, ak je to technicky možné. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať zodpovednej osobe predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@ralpu.com.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ralpu.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“), a to podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

10.2 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto OP platia v znení uvedenom na Stránke Predávajúceho v deň potvrdenia Objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene OP, platia OP už v aktuálnom znení.

11.2 V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu (omylu a pod.) sa ustanovenia týchto OP odchyľujú od zákonných ustanovení na ochranu kupujúcich - spotrebiteľov, tak sa na ne neprihliada. To platí aj v prípade, že sa kupujúci vzdá práva, ktorý mu zákon poskytuje.

11.3 Predávajúci je oprávnený tieto OP podľa svojho uváženia meniť s tým, že zmena OP bude vždy zverejnená na Stránke, resp. na Stránke budú vždy uvedené OP v aktuálnom znení.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 26.1.2021.

Hore
Radi pomôžeme

Otázky, nejasnosti, potrebuješ pomoc?Napíš nám prosím správu. Prípadne nám pošli svoje tel. číslo a zavoláme ti naspäť.

Kontaktovať ťa budeme čo najskôr v čase medzi 08:00 - 21:00.